Tala sanning om Sveriges insatser i Afghanistan!

Svenska soldater ligger sked i Afghanistan

Svenska soldater ligger sked i Afghanistan

Indiensolidaritet: En rad rikskända politiker kräver här att riksdagspolitikerna talar klarspråk i fråga om att Sverige är krigförande i Indiens grannland Afghanistan och planerar att fortsätta vara det efter 2014.

http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=1497

Budskapet till Sveriges folk om kriget i Afghanistan har kantats av oklarheter, felaktigheter och vilseledande beskrivningar, skriver flera debattörer.

Till de åtta partiledarna som kommer att framträda i Almedalen!

De politiska partierna möter i nästa vecka det övriga Sverige med folkrörelser, myndigheter, näringsliv och fackliga organisationer på plats. Medierna förmedlar till Sveriges folk budskapen från Almedalens talarstol och från hundratals seminarier. På så vis äger en nära relation rum mellan Sveriges folk och vad som händer och sägs i Almedalen.

Mot denna bakgrund är det naturligtvis mycket viktigt att budskapen från Almedalsveckan baseras på fakta och korrekthet. Om inte så blir den demokratiska dialogen mellan svenska folket och dess ledande politiker falsk.

Vi vädjar till Er att Ni har detta som utgångspunkt när det gäller Afghanistankriget.

Tyvärr har det officiella budskapet till Sveriges folk om kriget i Afghanistan kantats av oklarheter, direkta felaktigheter och vilseledande beskrivningar.

Motiven för kriget har ständigt skiftat. Det har sagts att Sverige är i Afghanistan på ett fredsuppdrag. Men det är ju inte sant. Riksdagens beslut gällde ett fredsframtvingande uppdrag, med rätt att döda. Vad Sverige har gjort i Afghanistan känner inte svenska folket till. Flera dokument, som incidentrapporterna om svenska ISAF-soldaters inblandning i strider och kanske dödande, har hemligstämplats. Något inbjudningsbrev om Sveriges deltagande i kriget har inte hittats på regeringskansliet.

Kriget startade utan något klart FN-mandat och är ingen FN-operation utan en NATO-ledd insats. USA använder drönare och sätter in specialstyrkor i nattliga räder i afghanska hem och har förklarat att sådana aktioner skall fortsätta efter 2014. Det är folkrättsstridiga handlingar som år efter år genomförs i det krig där Sverige deltar. Hur stämmer det med att vi skall värna folkrätt och humanitär rätt?

Kostnaderna för den svenska krigsmedverkan i Afghanistan är höga. De har år efter år mörkats för riksdagen och de svenska skattebetalarna. Riksrevisionen har riktat stark kritik mot att de verkliga kostnaderna inte har redovisats. Naturligtvis har svenska folket rätt att få veta vad de verkliga kostnaderna är.

Sveriges krigsmedverkan i Afghanistan trappades upp och blev, utan att riksdagen fick veta det, ett regelrätt krig mot upprorsmän. Detta hävdades nyligen av fredsforskaren och professorn Wilhelm Agrell som menar att riksdagen blev vilseledd av regeringen.

Vad som skall hända med den svenska krigsinsatsen efter 2014 är oklart. Regeringen och riksdagsmajoriteten har tidigare sagt att kriget skall vara slut för Sveriges del 2014. Men nu talar man om en fortsättning efter 2014. USA säger minst 10 år efter 2014. Svenska folket har naturligtvis rätt att få veta sanningen om hur det förhåller sig med denna viktiga fråga. Det är en demokratisk fråga. Här gäller sanning och inget annat än sanning!

Håller Sverige på att förbereda en fortsatt krigsmedverkan i Afghanistan efter år 2014?

Anders Ferm, tidigare FN-ambassadör

Birgitta Hambraeus, tidigare riksdagsledamot för Centerpartiet

KG Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan

Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i Föreningen Afghanistansolidaritet

Tomas Magnusson, ordförande i Internationella Fredsbyrån

Ingela Mårtensson, tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet

Thage G Peterson, tidigare försvarsminister

Birger Schlaug, tidigare språkrör för Miljöpartiet

Maj Britt Theorin, tidigare nedrustningsambassadör

(Artikeln har varit införd i Helsingborgs Dagblad 25 juni 2013)

This entry was posted in Afghanistan, Allmän opinion, Sydasien and tagged , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.