Tidningen Omvärlden: “Svenskt bistånd gynnar svenska företag”

Eftersom Sverige är ett imperialistiskt land så arbetar staten genom SIDA för att gynna svenska monopolföretag utomlands. Det s.k. biståndet syftar inte i grunden till att hjälpa fattiga länder utan tvärtom till att stärka de svenska monopolföretagens grepp om utländska marknader och komma in på nya marknader som tidigare varit stängda. Vid en genomgång av SIDAs årsrapport så ser man att den största delen av pengarna går att till stärka olika förtryckarregimer politiskt genom utbildning m.m.

“Svenskt bistånd gynnar svenska företag

Publicerad: den 5 juni 2014

Svenskt bistånd ska vara obundet och transparent.Men det finns fortfarande insatser som är öronmärkta för svenska företag och utvärderingen är i princip obefintlig, visar en granskning som gjorts på uppdrag av Svenska kyrkan och Diakonia.

Näringslivet spelar en allt större roll inom svenskt bistånd – och regeringen vill stärka näringslivets betydelse ytterligare. ”

“Sedan 2010 har Sidas årliga anslag till denna typ av bistånd ökat med 43 miljoner och ligger nu på 239 miljoner kronor. Därtill har Swedfund, som erbjuder riskkapital till företag och fonder som vill investera på tillväxtmarknader, fått ett årligt tillskott på 400 miljoner kronor, totalt 1,2 miljarder kronor under perioden 2012-2014.

Enligt regeringens egna siffror utgör det bundna biståndet omkring två miljarder kronor per år, ungefär sju procent av den svenska biståndsbudgeten.

Flera av projekten är tydligt bundna till svenska företag. Hit hör till exempel Swedpartnership, en avdelning inom Swedfund som får 34 miljoner kronor årligen för att ge etableringsstöd till svenska företag. Andra biståndsprojekt som får årliga miljonstöd är Swecare vars uppgift är att öka Sveriges export på medicin- och hälsoområdet, Tillväxtverkets DemoMiljö, som hjälper svenska miljöföretag och Meetingpoints mining som underlättar för svenska gruvföretag att etablera sig i Afrika.”

This entry was posted in Notiser, Svensk imperialism. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.