Handelsförbindelser mellan Sverige och Indien

BRIC är ett begrepp när man diskuterar utvecklingen i dagens värld. Brasilien, Ryssland, Indien och Kina går framåt medan de gamla industriländerna är i kris.

Indien är den tredje största handelspartnern för Sverige i Asien (efter Kina och Japan). Samtidig går knappt 1 procent av Sveriges export till Indien enligt reportage i The Hindu. Sveriges ambassadör i Indien, Lars-Olof Lindgren, har hållit tal och uttryckt önskningar om mer handel och svenska investeringar. Sverige är den tolfte största utländske investeraren i Indien. Bland projekt som diskuteras finns anläggningar för att omvandla biomassa till energi, hamnanläggningar och kraftledningar.

De svenska företagen uppges i stort sett vara nöjda med sin verksamhet i Indien, även om det finns klagomål på byråkrati, sega tullprocedurer, korruption och dåligt utbyggd infrastruktur.

Kanske det kan bli fråga om att sälja svenska militärflygplan. Då får man förutsätta att den gamla Bofors-affären med sin skumma bakgrund av “provisioner” (mutor) har glömts bort. Att Sverige inte får sälja vapen till länder som är i eller kan komma att dras in i krig är en bortglömd princip numera. Detta skulle annars diskvalificera Indien som varit i permanent krigstillstånd med grannen Pakistan sedan staterna bildades.

Här är statistik från Statistiska Centralbyrån SCB som visar en kraftig tillväxt av svensk export till Indien.

Det är lika bra att ta importen från Indien på en gång, den ser ut så här:

Sverige har överskott i handeln med Indien ännu så länge.

This entry was posted in ekonomi. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.