Mer stöd för hemlösa?

En artikel hävdar att Indiens Kommunistiska Parti (maoisterna) som leder väpnade kamp på många håll på den indiska landsbygden nu genomför en reorganisering. Att man är svaga utanför skogsområdena är partiet helt klart över och man vill ändra på den saken. Därför skapas nu separata organisationer för städer och landsbygd. Ända från centralkommittén och nedåt kommer särskilda organ på olika nivåer bildas för att utveckla arbetet i städerna. En fråga som man uppges vilja ta upp är hjälp till de som bor på gatorna inne i städerna. “Hemlösa” skulle vi nog säga i vår del av världen.

Ännu bor en stor del av Indiens befolkning i byar, men inflyttningen till städerna och omvandling av tidigare jordbrukssamhällen fortsätter och takten uppges ha ökat på senare år. Ännu är nära 60 procent av befolkning dock inblandade i matproduktion. En artikel om det här.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.