Rapport från mötet i London

En rapport på engelska från mötet i London där Jan Myrdal talade, inklusive några bilder, hittar man här. Vi hoppas snart kunna få  reaktioner från en svensk deltagare också.

Det här är också mötesdeltagare, men i ett annat möte någonstans i Indiens inland – och de verkar vara väl rustade ifall debatten skulle hetta till!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.