Sambandet mellan tillväxt och diskriminering

Jayati Ghosh
Sambandet mellan tillväxt och diskriminering är titeln på en artikel av den indiska ekonomiprofessorn Jayati Ghosh vid Nehru-universitetet i New Delhi. Ursprungstexten finns här, och vi lägger upp en länk till MacroScan i högermarginalen också. Det är en sajt som drivs av indiska ekonomer och som vill skapa en motvikt till gängse konservativ och marknadsliberal ekonomi.

En svensk översättning av Ghoshs text har just kommit, men eftersom den delvis är ganska “professorlig” och tung så ger vi en kortare sammanfattning av huvudpunkterna.

Det som kritiseras i artikeln är uppfattningen att ekonomisk tillväxt kommer att medföra frigörelse för tidigare eftersatta grupper i Indien. Landet har haft en god tillväxt under några år, men vinsterna av denna har inte gjort att stamfolk, lägre kaster, muslimer, kvinnor generellt fått det bättre. I bästa fall har läget varit oförändrat för dem, ofta har det blivit sämre. Bolagssektorns övertag mot arbetarna har stärkts (vi har här i bloggen refererat till arbetarinititiativ som försöker slå tillbaka) och mängden av osäkra, hårda, farliga och uselt avlönade arbeten har ökat. Samtidigt har många tvingats försörja sig som självföretagande underleverantörer med mycket dåliga villkor. Lönegapet mellan män och kvinnor har ökat. Sämre offentlig service har också drabbat kvinnor särskilt hårt.

Tillväxten och marknadsmekanismerna har inte gjort livet friare för de undertryckta grupperna utan i stället bevarat och ökat förtrycket. Samtidigt har detta förtryck varit en förutsättning för att storbolagen går så bra och att Indiens tillväxttal verkat mycket bra.

Den berömda indiska IT-industrin har gynnats inte bara av att indiska ingenjörer är billiga utan också av att hela apparaten omkring dem, som städare, kontorspersonal och andra stödfunktioner, kostar lite. Utan dessa lågbetalda och illa behandlade arbetare skulle den indiska konkurrenskraften vad det gäller IT sjunka, enligt professor Ghosh.

This entry was posted in ekonomi, Jayati Ghosh. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.