“Business as usual” när barnen våldtas och misshandlas?

maincontentbild-adoptionscentrum

Ledningen för Adoptionscentrum ser ingen anledning att agera

I östra Indien ligger barnhemmet Manoj Manjari Sishu Bhawan där drygt 100 barn bor. Dagligen blir dessa barn utsatta för grov fysisk och psykisk och sexuell misshandel av de anställda på barnhemmet. Adoptionscentrum och andra organisationer som samarbetar med barnhemmet och därmed har makt att förändra situationen har avsagt sig ansvaret och barnen är helt i de anställdas våld.
2010 arbetade Josefine, Linnea och Sara på barnhemmet i Indien. De blev vittnen till de övergrepp och den misshandel som barnen dagligen får utstå.

 

Den verkställande direktören för barnhemmet blev för ett antal år sedan avskedad på grund av förskingring, barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn och personal och avskedades. Men 2011 återanställdes han och han utnyttjar nu sin oinskränkta makt fullt ut.

Sexuella övergrepp hörs och syns inte på samma sätt som misshandel, men många månader i nära och daglig kontakt med barnen gav dem så småningom en god bild av vad som försiggick. Förövarna finns i barnhemmets ledning.

Josefine, Linnea och Sara protesterade mot övergreppen och reaktionen från de män som begår brott mot både barnen och personalen, var att unga volontärer från Sverige “inte bör lägga sig i de interna angelägenheterna“. Mot slutet av deras tjänstgöring blev situationen så obehaglig att de avbröt vistelsen ett par veckor i förväg.

En bekräftelse både på att iakttagelserna varit riktiga och att förhållandena är de samma på banhemmet sedan 2010, kom den 10 mars i år. Då vandrade 16 av de äldre pojkarna på barnhemmet till den närbelägna tågstationen och hotade att ta livet av sig genom att kasta sig framför tåget.

 

Adoptionscentrum: ”Era påståenden saknar verklighetsförankring”.

 

Redan innan de återvände tilll Sverige tog de kontakt med Adoptionscentrum och rapporterade vad som försiggår. Adoptionscentrum valde att betrakta dem som lögnare, eller som vice styrelseordföranden Staffan Tilling uttryckte det på ett möte: ”Era påståenden saknar verklighetsförankring”.

 

Den ansvariga myndigheten i Sverige (Mynd. för int. adoptioner) och dess chef Meit Camving kunde för mer än ett halvt år ha öppnat ett tillsynsärende mot föreningen Adoptionscentrum på grundval av den information som lämnats till dem. De har valt att inte agera. “Business as usual” alltså.

 

Källor:

 

http://lotusbarnen.blogg.se/

 

http://www.barnsrattigheter.com/lotusbarnen-utelamnade-at-sitt-eget-ode/

This entry was posted in Politik, Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.