STADGAR

Stadgar för Föreningen Indiensolidaritet

§1 Namn och politisk plattform
Föreningen Indiensolidaritets verksamhet syftar till att stödja de krafter i Indien som verkar för:
-självständighet och mot imperialistiskt inflytande.
-kontroll över det egna landets naturresurser och produktion.
-böndernas rätt till jord.

Som en del av detta arbetar Föreningen Indiensolidaritet för att:
-att syna den svenska regeringens indienpolitik.
-avslöja de svenska imperialisternas exploatering av Indien.
-analysera och kritisera det ideologiska försvaret av exploateringen.

§2 Medlemskap
På medlem ställs följande krav:
att man stödjer och arbetar för föreningens plattform i 1§.
att man godkänner föreningens program, dess stadgar som den uttrycks i denna text.
att man betalar beslutad medlemsavgift, inkluderande avgift till förbundet,
att man efter förmåga deltar i det utåtriktade praktiska basarbetet, studiecirklar och den interna mötesverksamheten, att man arbetar för att fattade beslut verkställs, att man praktiserar kritik och självkritik,
att man ser kritiken och självkritiken som ett medel att höja organisationens styrka och kampduglighet, samt att man praktiserar kritiken inom organisationen.

Medlem har följande rättigheter:
att erhålla kallelser till samtliga medlemsmöten med lokalgruppen, kontinuerlig information om övrig verksamhet samt övrig information,
att delta i medlemsmöte med lokalgruppen,
att delta i val till förtroendeposter och själva vara valbara till dessa,
att kräva att få deltaga i studieverksamheten och praktisk verksamhet.
att praktisera kritik och självkritik.
Beslut om medlemskap fattas av lokalgrupp. Om medlem bryter mot föreningens politik, program eller stadgar, kan denne uteslutas av medlemsmöte med lokalgrupp, om 2/3 av de närvarande stödjer förslaget och enighet genom diskussion ej kunnat nås.

§3 Lokalgrupper
lokalgrupper är de grupper som anslutit sig till föreningen och som godkänner föreningens plattform, program och stadgar, lokalgrupp erhåller medlemskap genom beslut av styrelsen. Om lokalgrupp bryter mot föreningens plattform, program eller stadgar kan denna uteslutas av förbundsstyrelsen. Lokalgrupp bör, när förutsättningar finns, indela sig i stadsdelsgrupper, arbetsplatsgrupper och skolgrupper.
lokalgrupp har skyldighet att ta del av och kritisera de överordnade organens politiska beslut.
lokalgrupp äger rätt att utse en delegat per påbörjat 5-tal med till kongressen.

§5 Kongress
Föreningen Indiensolidaritets högsta beslutande organ är kongressen, som hålls en gång per år och dessutom när minst 1/3 av lokalgrupperna eller minst 1/3 av förbundets medlemmar eller förbundsstyrelsen så önskar.
Kallelse till kongress skall utgå minst 2 månader i förväg och kongressmaterialet skall skickas ut till samtliga lokalgrupper senast 14 dagar innan kongressen. Kongressen har till uppgift:
att fastställa paroller och program samt stadgar, att summera, analysera och dra lärdomar av den förda politiska linjen, samt att på grundval därav dra upp riktlinjerna för den långsiktiga verksamheten,
att behandli frågan om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen.
att välja förbundsstyrelse att välja 2 revisorer
att upphäva av andra instanser fattade beslut, som anses felaktiga.

§6 Förbundsstyrelse
Mellan kongresserna är styrelsen högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelsen har till uppgift:
att verkställa av kongressen fattade beslut
att samordna och leda versamheten inom förbundet.
Förbundsstyrelsen utser arbetsutskott.
Förbundsstyrelsen består av 5 ledamöter. Dessa bör väljas med geografisk spridning. Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv. Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger om året. Förbundsstyrelsen fastställer förbundsmedlemsavgiften.

§7 Arbetsutskott
Arbetsutskott har till uppgift:
att verkställa av förbundsstyrelsen fattade beslut. Arbetsutskottet kan fatta beslut i praktiska frågor och frågor av brådskande karaktär.
Arbetsutskottet kan utse sekretariat och utskott att sköta löpande ärenden av praktisk karaktär. Arbetsutskottet konstituerar sig självt.

§8 Indieninsamlingen
Inkomna medel skall gå till att fortlöpande skicka undersökningsgrupper till de områden där den indiska militären utvecklar militära kampanjer. Fortlöpande redovisning skall biläggas i Dandakaranya.

§9 Dandakaranya
Dandakaranya är föreningens informationsorgan, i den skall med utgångspunkt från vår plattform och vårt program ges aktuella och återblickande beskrivningar och analyser.
Styrelsen utser redaktör och kassör samt revisorer för Dandakaranya.

§10 Stadgeändringar
För ändring av stadga krävs beslut av kongressen

§11 Upplösning
Vid upplösning av föreningen, för vilket det krävs beslut av kongressen, tillfaller tillgångarna den organisation i Indien som styrelsen beslutar om.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.